Ordbog

Til højre finder du en forklaring på de mest anvendte ord i forbindelse med inddrivelse.
Ordene er inddelt efter alfabetisk rækkefølge.

Fogedrekvisition er det dokument, der sendes til fogedretten, når denne anmodes om at hjælpe med at inddrive en misligholdt gæld.

Fogedretten hjælper kreditorer med at få inddrevet deres udestående gæld hos skyldner, hvis denne ikke vil eller kan betale. Dette gør de ved at foretage udlæg i skyldners ejendele til dækning af det udestående.

Et fundament kaldes også et tvangsfuldbyrdelsesgrundlag, og det er et juridisk dokument, som gør det muligt for kreditor ved fogedretten at foretage udlæg i skyldners ejendele til dækning af det udestående, som skyldner ikke kan eller vil betale.

God inkassoskik er et princip, som skal overholdes, når man beskæftiger sig med inddrivelse, jf. §9 i inkassoloven:

Inkassovirksomhed skal udøves i overensstemmelse med god inkassoskik. Det er i strid med god inkassoskik at anvende metoder, der udsætter nogen for urimelig pression, skade eller ulempe.

Hovedstolen er det beløb, som den oprindelige regning lød på før der påløb omkostninger og renter. Hovedstolen ændrer sig ikke over tid ligesom renter og omkostninger gør – medmindre der tilkøbes flere ydelser eller optages et højere lån.

En inkassovarsel er den sidste påmindelse/rykker der sendes inden sagen overdrages til inkasso med yderligere omkostninger til følge.

RKI er et register, som indeholder oplysninger om private og erhvervsdrivendes betalingsevne baseret på erfaring fra RKI’s kunder. Mange inkassobureauer er kunder hos Experian (RKI), hvor de indberetter dårlige betalere i RKI, så andre kunder kan slå op og se, om en ny potentiel kunde tidligere er blevet registreret som dårlig betaler.

Rykkergebyr pålægges en regning, når der udsendes en påmindelse (en rykker) om betaling af et udestående. Påmindelsen/rykkeren udsendes i de tilfælde, hvor en betalingsforpligtelse er misligholdt af skyldner.

En stævning sendes til retten, når der er opstået en uoverensstemmelse mellem kreditor og skyldner vedr. et krav, hvorefter retten vil afgøre, om kreditors krav er berettiget og om sagen skal kunne gå videre i fogedretten?